എമര്‍ജിംഗ് പോക്കരാക്ക ഇന്‍ കോലോത്തും കടവ് !!

10:33 PM
പള്ളിയില്‍ നിന്നുള്ള ബാങ്ക് വിളി കേട്ടപ്പോള്‍ ആമിന പ്രിയതമന്‍ പോക്കരാക്കയെയും തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമില്‍ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അഞ്ചു മക്കളെയും ...
51 Comments
Read
Powered by Blogger.