ഒട്ടക ജീവിതം - ഹാറൂണിന്റെയും അലിയുടെയും കഥ !!

10:48 PM
  ഹാ റൂണി ന്‍റെ  ഒട്ടക ജീവിതം വായിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് . ഹാറൂ ണി നെ ഒന്ന്  പരിചയപ്പെടാം.ഗള്‍ഫ് ഒരേ സമയം സമ്പന്നതയുടെയും    ദാരിദ്ര...
104 Comments
Read
Powered by Blogger.