ബിജി മോളുടെ ഫേസ് ബുക്ക് പ്രണയം !!! .....ഒരു ചീ(ചാ)റ്റിംഗിന്റെ കഥ.

3:06 PM
മ തിയായ പ്രൊഫഷന്‍ ഇല്ല ,അങ്ങിനെയാണ് പതിനായിരം റിയാല്‍ എണ്ണി കൊടുത്ത്  ആശാനും പലരെയുംപോലെ ഒരു ഫാമിലി വിസ ഒപ്പിച്ചെടുത്തത്. വിസ കിട്ടി പ്ര...
96 Comments
Read
Powered by Blogger.