ഒരു കഴുത സവാരിയും. മരുഭൂമിയിലെ ചുടുവെള്ള കിണറും.

12:53 PM
കണ്ടാല്‍ അടുത്തെന്ന് തോന്നും നടന്നു നോക്കിയാല്‍ അറിയാം ദൂരം  അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മരുഭൂമി!.. അടുത്തറിയും തോറും പുതിയ അറിവുകള്‍ ലഭ...
75 Comments
Read
Powered by Blogger.