ന്യൂസ്‌ ഹവറില്‍ കണ്ട ഒളിംമ്പിക്സ് ധമാക്ക !!

1:44 PM
വായനക്ക് മുമ്പ് : ഒളിമ്പിക്സ്ല്‍ ചെറുതെങ്കിലും ഇന്ത്യ നേടിയ മെഡല്‍ നേട്ടത്തില്‍ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു .ആ നേട്ടത്തെ വില  കു...
108 Comments
Read
Powered by Blogger.