തനോമയിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച്ച.!!.

11:47 PM
ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകള്‍ ഓരോ യാത്രയും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്, ചില യാത്രകള്‍ നമ്മള്‍നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി നടത്തുന്നു ചിലത് അപ്രതീക്ഷിതവും , തനോമയിലേ...
71 Comments
Read
Powered by Blogger.