പവിത്രേട്ടനെ തേടി ഒരു യാത്ര !.

8:56 PM
പവിത്രേട്ടന്‍ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍  എനിക്കാരുമല്ലായിരുന്നു, പവിത്രേട്ടന്‍ മരണപെട്ടതുമുതലാണ്‌ ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നതും  കൂട്ട് കൂടുന്...
93 Comments
Read
Powered by Blogger.