ഹലിയിലെ ഡാം - മരുഭൂമിയിലെ വിസ്മയം!!

11:09 AM
മരുഭൂമിയിലെ വിസ്മയം . ചോ ക്കുമലയില്‍ ഇരിക്കുന്നവന്‍ ചോക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോയത് പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ ദിനം. ജിദ്ദയില്‍ നിന്നും വ...
87 Comments
Read
Powered by Blogger.