ഖുന്‍ഫുധയിലെ വോട്ടുവര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ !!.

8:45 PM
 ഖുന്‍ഫുധ പ്രവാസികള്‍ക്ക്  ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ? പഴയ കാല  പ്രവാസികളുടെ വോട്ടനുഭവങ്ങള്‍ എ...
24 Comments
Read
Powered by Blogger.