അഭയ , ചേകനൂര്‍ .......പിന്നെ ജിഷയും ?

10:57 PM
അഭയ, സുകുമാരക്കുറുപ്പ്, ചേകനൂര്‍ ,കേസുകളെ പോലെ ജിഷയുടെ കൊലപാതകവും, ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യമാവുകയാണോ ? . വേണ്ടത്ര ടെക്നോളജി വികസിച്ചിട്ടില...
21 Comments
Read
Powered by Blogger.